Nabożeństwo Pierwszych Piątków Miesiąca

Kult Najświętszego Serca Jezusa jest jednym z  najbardziej popularnych nabożeństw praktykowanych przez wiernych, w formie nowenny dziewięciu pierwszych piątków miesiąca. Ma ona swoje źródło w objawieniach św. Małgorzaty Marii.

Pan Jezus w objawieniach do św. Małgorzacie Marii Alacoque wypowiedział słowa:

„W nadmiarze Mojego miłosierdzia wszystkim, którzy będą przystępować do Komunii św. przez dziewięć pierwszych piątków miesiąca, udzielę łaski ostatecznej skruchy, tak że nie umrą w Mojej niełasce i bez sakramentów św. i Moje serce w tej ostatniej godzinie będzie dla nich najpewniejszą ucieczką”.

 

Praktyka Pierwszych Piątków Miesiąca polega przede wszystkim na przyjęciu Komunii św. Wynagradzającej.

Wynagradzamy” Jezusowi cierpienia, jakie zniósł z powodu naszych grzechów i grzechów całej ludzkości. To jest istota tego nabożeństwa objawiona św. Małgorzacie Marii Alacoque przez samego Jezusa Zbawiciela.

Spowiedź może być w każdy inny dzień, stanowiąc przygotowanie do przyjęcia Chrystusa. Chodzi o to, by być w stanie łaski uświęcającej i móc przyjąć Komunię. Do spowiedzi można  przystąpić kilka dni wcześniej albo później, jeśli akurat jej nie potrzebuję (to znaczy: jeśli nie mam grzechów ciężkich uniemożliwiających przyjęcie Eucharystii).

Dlaczego jednak komunia święta bardziej niż inne dobre uczynki zdolna jest wynagrodzić Bogu za grzechy? Komunię świętą łączymy z uczestnictwem we Mszy św., a uczestnicząc w niej łączymy się z ofiarą Chrystusa. Na ołtarzach Kościoła Jezus przedstawia Ojcu niebieskiemu swoją ofiarę. Przedstawia ją nie tylko za nas i w naszym imieniu, ale także razem z nami na odpuszczenie grzechów. Jesteśmy członkami Chrystusa, )ego Ciała Mistycznego. On jest naszą Głową. Podczas więc każdej Mszy św. Jezus z całym Kościołem – czyli także z nami – składa Bogu ofiarę. Niedoskonałej jednak łączymy się z ofiarą Chrystusa przez komunię świętą. Jest to piątek, aby nasze wynagrodzenie łączyło się z najwyższym wynagrodzeniem, jakie złożył Chrystus swemu Ojcu w Wielki Piątek.

 

Jezus, objawiając się Małgorzacie Marii Alacoque, obiecał otrzymanie wielu łask m.in.:

 1. Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie.
 2. Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.
 3. Będę ich pocieszał we wszystkich ich strapieniach.
 4. Będę ich bezpieczną ucieczką za życia, a szczególnie przy śmierci.
 5. Wyleję obfite błogosławieństwa na wszystkie ich przedsięwzięcia.
 6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło nieskończonego miłosierdzia.
 7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
 8. Dusze gorliwe dojdą szybko do wysokiej doskonałości.
 9. Błogosławić będę domy, w których obraz mego Serca będzie umieszczony i czczony.
 10. Kapłanom dam moc kruszenia serc najzatwardzialszych.
 11. Imiona tych, co rozszerzać będą to nabożeństwo, będą zapisane w mym Sercu i na zawsze w Nim pozostaną.
 12. Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Serca mojego, że wszechmocna miłość moja udzieli tym wszystkim, którzy komunikować będą w pierwsze piątki przez dziewięć miesięcy z rzędu, łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski mojej ani bez sakramentów i że Serce moje stanie się dla nich bezpieczną ucieczką w godzinę śmierci.